جلسه شهردار با نظام مهندسی شهرستان سلسله


موضوع جلسه : ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح شهر الشتر
طی این جلسه برنامه هایی جهت جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز توسط مهندسین نظام مهندسی ارائه گردیدکه مورد تایید شهردار واقع شد و در جلسه به تصویب رسیدند.

بازدید امروز6
بازدید دیروز92
بازدید هفته325
بازدید کل13834