بازدید مهندس یوسفوند از ادامه عملیات زیرسازی ،جدولکاری و بلوار خیابان معلم (انتهای غربی)