آگهی مناقصه خرید و پخش آسفالت

مرحله سوم- نوبیت اول